Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

jueves, 12 de mayo de 2011

Sobre el valencianisme i la llengua valenciana

Qué és ser valencianiste? Hui en dia en el món valencianiste hi ha 3 pilars bàsics que tot lo món reconeix com a base del valencianisme: Llengua Valenciana, Regne de Valéncia i Real Senyera Coronada. Bé, pero també es cert que no podem donar la mateixa importància als tres pilars. Així, si m'ho permitiu, vaig a donar la meua opinió al respecte.
Dels tres pilars el manco important (tot tenint en conte que no deixen de ser la base i per tant son automàticament molt importants) seria el del nom. Regne de Valéncia. És completament cert que és el nom que mos correspon, que és lo que hem segut i lo que volem ser, pero ben cert és també que no deixa de ser un nom, sigam Regne, Comunitat, Nació, Pais... No deixen de ser noms. He de dir que soc un fort defensor de la denominació de Regne pero me pareix més important que tingam bones competències i que eixes competències siguen portades per algú que sapiga, de res me servix que mos digam Regne si després resulta que no manem en la nostra terra, preferixc que siga al reves, la veritat. La segona en importància seria la nostra volguda Real Senyera Valenciana. A esta ya sí que mos seria imposible renunciar perquè esta ÉS la nostra bandera, yo quan veig una Real Senyera onejant me sentixc orgullós, és la nostra ensenya i la nostra història, són els nostres colors.
Pero per molt important que siga la Real Senyera, crec que no hi ha res més important dins del valencianisme que la Llengua Valenciana. Eixa que és més antiga que la nostra bandera, eixa que ha inspirat a tants valencians universals com Joanot Martorell, Roig de Corella, Ausias March... i inclús rebia elogis d'atres escritors com el castellà Miguel de Cervantes. Eixa llengua que ha modelat el parlar d'un poble des de fa segles i segles. Ara la llengua està en perill, en un doble perill, perquè mentres el catalanisme infecta la llengua els valencians la canvien pel castellà. No fa falta ser valencianoparlant, sols voldre deprendre la llengua, sols vodre parlar-la i fer-ho sempre que se puga. Està en la nostra responsabilitat emprar la llengua valenciana en tots els àmbits que siga possible, al escriure, al fer un video, al parlar... Si no ho fem mosatros qui va a parlar-la? Per això tot lo que puga estar en valencià, que ho estiga; un valencianiste té que gastar la llengua valenciana, si no, per a qué lluitar?
PD: Recomanació de cursos de llengua valenciana.

No hay comentarios: