Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

domingo, 22 de mayo de 2011

UNIÓ!

No sé si este video li agradarà a tot lo món. Si vos tinc que dir la veritat, me dona igual. El valencianisme unit tindria una força que faria tirar-se enraere als catalanistes. Sé que algú dirà, ala pero com fiques a estos o als atres si van fer nosequè!! Tots els que apareixen en el video defenen els tres punts del valencianisme, són valencianistes. I lo que tenim que fer es pinya i ajudar-mos entre mosatros per a que cap caiga en mans del catalanisme. Si en conte d'això mos dediquem a llançar-nos merda a la cara... mal veig yo el futur del valencianisme...
No espere que compartau la meua opinió, sols vos la deixe ací, en l'esperança de que la unió siga possible.

martes, 17 de mayo de 2011

Reflexió sobre valenciania valenciana.

Encara que ya sé que este fenomen porta moltíssims anys en marcha (moltíssim ans de que mosatros naixquerem) porte algun temps observant-lo en moltissima més por que mai. La societat valenciana pert la seua valenciania per moments, mos estem desvalencianisant. No estic dient que la gent no se sentixca de la terra (que molts no s'hi sentixen) sinò que gent que se sentix de la terra, gent a la que li agrada ser valenciana, no sap a penes res de lo que és ser valencià. Per què? Perquè no saben res de lo que a lo llarc del temps i la història ha volgut dir ser valencià. U no pot anar a cap lloc si no sap d'on vé. La societat valenciana esta dividida en dos grans blocs als que vaig a anomenar "catalans" i "castellans". Per supost tots són valencians, pero resulta que uns pensen en Valéncia respecte de Castella i Madrit i els atres respecte de Catalunya i Barcelona. Resultat? Tots diuen sentir-se molt valencians pero Valéncia sempre pert. Yo sempre m'he considerat regionaliste, pero des de fa algun temps m'he anat acostant més al nacionalisme. No crec que mai arribe a ser nacionaliste perquè crec en Espanya i confie en que la nostra situació dins d'ella puga millorar pero podem dir que m'he n'anat al extrem més regionaliste del regionalisme valencià. Per què collons vos conte yo això? Pos perquè com a part d'eixe chicotet grup de valencians que encara mos sentim valencians respecte del nostre Regne i no respecte de Madrit ni Barcelona crec que estem en l'obligació moral d'aportar tot lo que pugam. Ya se que ya ho fem, respecte a documentació de tot tipo crec que el valencianisme ha fet un boníssim treball del que he pogut nutrir-me i adeprendre. Pero tenim que fer lo possible per a que esta informació arribe a tot lo món, i sabeu com se fa això? En llengua valenciana per supost. No fa molt llegia d'un valencià que ell a soles estava traduïnt "El Quijote", sols puc sentir respecte i admiració davant de tal fet. En la nostra mà està tindre tota la documentació traduida, un document hui, una paràgraf demà... I sempre sempre emprar la llengua valenciana per a escriure en internet (VF, tuenti, facebook, twiter, youtube...), casa (llibres, escrits, cartes, les notetes del frigorífic...), declaracions, comunicats, cartells, conferències, entrevistes...
PARLEM. Parlem la llengua dels nostres antepassats. Ya n'hi ha prou gent parlant una atra llengua que no és la valenciana, mosatros que la defenem tenim que gastar-la sempre que siga possible, s'ho mereix crec yo.

jueves, 12 de mayo de 2011

Sobre el valencianisme i la llengua valenciana

Qué és ser valencianiste? Hui en dia en el món valencianiste hi ha 3 pilars bàsics que tot lo món reconeix com a base del valencianisme: Llengua Valenciana, Regne de Valéncia i Real Senyera Coronada. Bé, pero també es cert que no podem donar la mateixa importància als tres pilars. Així, si m'ho permitiu, vaig a donar la meua opinió al respecte.
Dels tres pilars el manco important (tot tenint en conte que no deixen de ser la base i per tant son automàticament molt importants) seria el del nom. Regne de Valéncia. És completament cert que és el nom que mos correspon, que és lo que hem segut i lo que volem ser, pero ben cert és també que no deixa de ser un nom, sigam Regne, Comunitat, Nació, Pais... No deixen de ser noms. He de dir que soc un fort defensor de la denominació de Regne pero me pareix més important que tingam bones competències i que eixes competències siguen portades per algú que sapiga, de res me servix que mos digam Regne si després resulta que no manem en la nostra terra, preferixc que siga al reves, la veritat. La segona en importància seria la nostra volguda Real Senyera Valenciana. A esta ya sí que mos seria imposible renunciar perquè esta ÉS la nostra bandera, yo quan veig una Real Senyera onejant me sentixc orgullós, és la nostra ensenya i la nostra història, són els nostres colors.
Pero per molt important que siga la Real Senyera, crec que no hi ha res més important dins del valencianisme que la Llengua Valenciana. Eixa que és més antiga que la nostra bandera, eixa que ha inspirat a tants valencians universals com Joanot Martorell, Roig de Corella, Ausias March... i inclús rebia elogis d'atres escritors com el castellà Miguel de Cervantes. Eixa llengua que ha modelat el parlar d'un poble des de fa segles i segles. Ara la llengua està en perill, en un doble perill, perquè mentres el catalanisme infecta la llengua els valencians la canvien pel castellà. No fa falta ser valencianoparlant, sols voldre deprendre la llengua, sols vodre parlar-la i fer-ho sempre que se puga. Està en la nostra responsabilitat emprar la llengua valenciana en tots els àmbits que siga possible, al escriure, al fer un video, al parlar... Si no ho fem mosatros qui va a parlar-la? Per això tot lo que puga estar en valencià, que ho estiga; un valencianiste té que gastar la llengua valenciana, si no, per a qué lluitar?
PD: Recomanació de cursos de llengua valenciana.

martes, 10 de mayo de 2011

ETA A LES ELECCIONS

Bildu legalisat, atra vegada ETA estarà en les eleccions, com si foren un grup democràtic... Pero lo pijor és que ni tan sols intenten pareixer democràtics no, hui mateix un membre històric d'ETA ha eixit de la pressó i lo primer que ha fet... Propaganda de Bildu, clar que sí! En dos collons!
Dona tristea vore com, en la falsa democràcia en la que vivim, la independència de poders no existix, els magistrats del TC són elegits pels polítics!! Com voleu que existixca independència de poders? Vivim en un pais en el qual la classe política té massa poder, pot arribar fins al TC i incidir en ells. Una vergonya... yo crec que este pais encara no s'ha donat conte de que vivim en una democràcia inmadura, que a penes té anys. No tot és tan democràtic com pareix, encara existixen antigues costums com furtar, manipular, enganyar, vendre's al millor postor... No vos enganyeu, de democràcia no tenim res, solament tenim a un grapat de vividors que chuplen del pot, sense fer res i ademés se descollonen en la nostra cara. Ya esta bé. Democràcia vol dir que el poble té que governar i yo sols veig a politics que prenen decisions en contra del poble. No sé vosatros pero yo, per lo manco, no vullc que facen eixes coses en el meu vot.

domingo, 8 de mayo de 2011

Eleccions!

Be ya arriben les eleccions autonòmiques, UV no va ha presentar-se, per tant l'unic partit que realment defen la Llengua Valenciana i que estarà present en les eleccions serà CV. Ben cert és que hi ha hagut molts enfrontaments entre les diferents tendències valencianistes. Pero deixant a un costat totes eixes minucies, no mereix la pena unir-mos? no mereix la pena juntar-mos? Valéncia s'ho mereix, per això yo demane que tot el vot valencianiste s'unixca, que cap valencianiste se quede en sa casa perquè no li cau bé este o aquell. TOT EL VOT VALENCIANISTE UNIT, TOTS A VOTAR!
Vixca Lo Regne de Valéncia!
Vixca la Llengua Valenciana!
CV- Alternativa PP-PSOE

I això és una cançó que me pareix que tal i com està el tema pega molt (ademés de que m'encanta):
SKA-P: No te pares